POLITYKA PRYWATNOŚCI SUKURS WRONKI 
W ZAKRSEIE SERWISU, PLATFORMY SZKOLENIOWEJ I NEWSLETTERA 

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zaprezentowanie w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe oraz jak wykorzystuje pliki cookies zbierane podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz usług świadczonych przez Administratora. 

Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. Użytkowników korzystających z Serwisu i Platformy szkoleniowej oraz z usług Administratora będących osobami fizycznymi,
 2. w przypadku Użytkowników korzystających z Serwisu i Platformy szkoleniowej oraz z usług Administratora będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, ich pracowników i współpracowników,
 3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług świadczonych dla Administratora;
 4. subskrybentów newslettera.

Serwis, Platforma szkoleniowa i usługi Administratora przeznaczone są dla osób powyżej 16 roku życia. Administrator nie przetwarza danych osobowych takich osób, chyba że wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

W razie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności lub ochroną danych osobowych przez Administratora, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem kontakt@e-sukurs.pl

1. DEFINICJE  

Platforma społecznościowa – platforma społecznościowa Facebook

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L. 119, z 4.05.2016).

Serwis – strona internetowa pod adresem https://www.sukurs-bhp.com.pl oraz wszelkie podstrony, funkcjonalności i usługi świadczone w ramach tej strony np. newsletter, formularz kontaktowy. 

Platforma szkoleniowa – strona internetowa pod adresem https://e-sukurs.pl oraz wszelkie podstrony funkcjonalności i usługi świadczone w ramach tej strony np. formularz kontaktowy, formularz do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, formularz zamówienia

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) 

Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)

Użytkownik – korzystający z Serwisu, Platformy szkoleniowej i usług Administratora 

Powyższe definicje mają na celu ułatwienie korzystania z Polityki i mogą być pisane zarówno z małej, jaki i z dużej litery.  

2. ADMINISTRATOR, WSPÓŁADMINISTRATORZY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE 

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu i Platformy szkoleniowej jest spółka “SUKURS WRONKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wronkach przy ul. Leśnej 20, 64-510 Wronki wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507246, NIP 7872108232, REGON 302682595, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, adres mail: kontakt@e-sukurs.pl 

2.2. Administrator wykorzystuje w Serwisie wtyczki społecznościowe przekierowujące Użytkownika do profilu Administratora na Platformie społecznościowej. W związku z powyższym Współadministratorem danych osobowych jest także Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, 4 Grand Canal Quay Squere, Dublin 2, D02X525, Ireland

2.3. Administrator umieszcza w Serwisie i Platformie szkoleniowej oraz w Newsletterze wtyczki oraz linki, w tym linki afiliacyjne odsyłające do Platformy społecznościowej, konkretnych profili oraz innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych umieszczonych na w/w stronach, portalach i profilach. 

3. PODSTAWY PRAWNE, CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

3.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. wykonania działań przed zawarciem umowy, w szczególności rejestracji konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. zawarcia i wykonania umowy, w tym także wykonania usługi oraz realizacji płatności (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 
 3. marketingu produktów i usług Administratora, w tym także przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne, art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO)
 4. kontaktu w ramach prowadzonego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b oraz lit. f RODO)
 5. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz innej korespondencji Klientów (art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. f RODO)
 6. zarządzania i obsługi Serwisu, tworzenia i prowadzenia statystyk, baz danych i analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. zapisywania i wykorzystywania danych w plikach cookies do funkcjonowania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 8. obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 9. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wystawiania faktur lub realizowania innych obowiązków wnikających z przepisów podatkowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Serwisu, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych.

3.2. Administrator i Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych w ramach poniższych usług i funkcjonalności:

 • SERWIS 

3.2.1. Formularz kontaktowy  

Administrator udostępnił formularz kontaktowy umożliwiający kontakt Użytkownika z Administratorem. Wykorzystując ten formularz Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik wypełniając pole „Treść” może też podać inne dane osobowe np. numer telefonu. Powyższe dane są przetwarzane przez Administratora.

3.2.2. Newsletter 

Administrator udostępnił formularz zapisu na newsletter, umożliwiający otrzymywanie przez Użytkownika informacji związanych z działalnością “SUKURS WRONKI” sp. z o.o, bliżej określonych w regulaminie Newslettera. Wykorzystując ten formularz Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia oraz adresu e-mail i nazwiska (opcjonalnie). Powyższe dane są przetwarzane przez Administratora

3.2.3. Hosting i Współadministratorzy 

Administrator obsługiwany jest przez profesjonalny podmiot (pkt 4.1. Polityki) świadczący usługi hostingowe. Wszelkie zebrane przez Administratora dane osobowe Użytkowników w serwisie będą przetwarzane przez podmiot świadczący usługi hostingowe, a także Współadministratorów 

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności dostawców usług prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@e-sukurs.pl.

 • PLATFORMA SZKOLENIOWA 

3.2.4. Hosting 

Administrator obsługiwany jest przez profesjonalny podmiot świadczący usługi hostingowe. Wszelkie zebrane przez Administratora dane osobowe Użytkowników w serwisie będą przetwarzane przez podmiot świadczący usługi hostingowe. 

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności dostawców usług prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@e-sukurs.pl.

3.2.5. Formularz kontaktowy   

Administrator udostępnił formularz kontaktowy umożliwiający kontakt Użytkownika z Administratorem. Wykorzystując ten formularz Użytkownik zobowiązany jest do podania imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik wypełniając pole „Treść” może też podać inne dane osobowe np. telefon. Powyższe dane są przetwarzane przez Administratora.

3.2.6. Formularz zamówienia 

Administrator będzie przetwarzać dane wprowadzone przy składaniu zamówienia w sklepie ze szkoleniami (dane niezbędne do zawarcia umowy zakupu szkolenia) tj. imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), Kraj/region, adres korespondencyjny (ulica, miasto, kod pocztowy), numer telefonu, NIP (opcjonalnie), adres e-mail, dane przetwarzane w związku z elektronicznymi płatnościami online, w szczególności ich realizacją oraz zapobiegania nadużyciom – w celu realizacji usługi oraz w celach realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

3.2.7. Formularz rejestracji

Administrator będzie przetwarzać dane identyfikujące konto utworzone na Platformie szkoleniowej, w szczególności login/adres email, hasło w formie hashowanej tzn. uniemożliwiającej odtworzenie treści hasła – w celu realizacji usługi oraz w celach realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

3.2.8. Formularz do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu

Administrator będzie przetwarzać dane wprowadzone w formularzu tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz w zależności od kursu także numer PESEL i miejsce urodzenia – w celu realizacji usługi wystawienia zaświadczania o ukończeniu kursu oraz w celach realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora  

 • INNE 

3.2.9. dane identyfikujące zawartą umowę oraz historie zamówień, dane podane w formularzu kontaktowym, formularzu zapisu do newslettera, reklamacji, skardze, wnioskach lub innej korespondencji skierowanej do Administratora, jak również załączonych dokumentów do w/w formularzy, pism i korespondencji, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej; 

3.2.10. dane przetwarzane w związku z reklamami i badaniami statystycznymi w szczególności: adres IP, ID urządzenia, dane dotyczące przeglądarki, indywidualny unikalny identyfikator Użytkownika, dane systemu operacyjnego, aktywność w Serwisie;

3.2.11. dane określające lokalizacje Użytkownika;

3.2.12. dane przetwarzane w ramach Platformy społecznościowej (Profili Administratora), w szczególności dane osób wyświetlających, obserwujących lub subskrybujących profile Administratora, dodających reakcję, komentarze lub przesyłających prywatne wiadomości. 

3.3. Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne obsługujące Administratora z następujących kategorii:

 1. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy administracji publicznej);
 2. biura informacji gospodarczej;
 3. pozostałe podmioty świadczące usługi dla Administartora, w zakresie wsparcia informatycznego i technicznego, w tym hostingu strony, zapewnianiające dodatkowe funkcjonalności takie jak: funkcjonowanie newslettera, funkcjonowanie mapy z lokalizacją Administratora, podmioty zabezpieczające Serwis i narzędzia służące do analizy danych podmioty zarządzające Platformami społecznościowymi, podmioty zapewniające usługi transakcji płatnicze (w tym elektroniczne), księgowo-finansowe oraz umożliwiające wystawianie faktur, usługi prawne, audytorskie i kontrolne, usługi drukarskie, pocztowe oraz kurierskie.

4.2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Użytkowników, jeżeli będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w szczególności poprzez przekazanie danych do właściwych organów.  

5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

5.1. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. 

5.2. Zachęcamy do zapoznania się z treścią polityk prywatności podmiotów wskazanych w pkt 2 Polityki oraz Google (szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych https://policies.google.com/privacy?hl=pl i zasady korzystania z narzędzi Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites) dostarczających usługi dla Administratora. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym także do realizacji zobowiązań umownych i ustawowych Administratora, w szczególności tak długo jak ustawa pozwala Administratorowi na ich przechowywanie do określonych celów (w tym związanych z obroną roszczeń prawnych). Dane osobowe są przechowywane w szczególności:

 1. W związku z zapisem na newsletter – przez okres utrzymywania newslettera przez Administratora lub do czasu cofnięcia zgody;
 2. W związku z założeniem konta Użytkownika – przez okres utrzymywania konta Użytkownika (konto użytkownika usuwane jest przez Administratora w okresie 30 dni po ukończeniu szkolenia) lub do wycofania zgód na przetwarzanie wybranych danych osobowych; 
 3. W związku z zawartą umową szkolenia – przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu wyłącznie w celu wykonania obowiązków wynikających przepisów prawa;
 4. W związku z działalnością operacyjną – przez czas trwania obowiązków wynikających z RODO oraz właściwe przepisy prawa krajowego. W szczególności w przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia, zapobiegania nadużyciom i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do upływu odpowiednich terminów przewidzianych przez przepisy prawa;
 5. W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi – do momentu wniesienia sprzeciwu;
 6. W związku z tworzeniem statystyk i preferencji – do momentu wycofania zgody 
7. PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA 

7.1. W świetle wymogów ustawowych RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa ochrony danych osobowych:

 1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (art. 7 RODO)
 2. Prawo do dostępu do informacji (art. 15 RODO)
 3. Prawo do korekty/sprostowania (art. 16 RODO) 
 4. Prawo do usunięcia (art. 17 RODO) 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 6. Prawo do żądania informacji o innych odbiorcach powiadomionych przez Administratora o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO) 
 7. Prawo do przenoszenia danych tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane (art. 20 RODO)
 8. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) 
 9. Prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (art. 77 RODO)

7.2. W przypadku gdy Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie jego danych, może ją w każdej chwili odwołać. Odwołanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem. 

7.3. W przypadku chęci skorzystania z prawa do informacji lub usunięcia danych lub innego prawa do ochrony danych itp. prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres kontakt@e-sukurs.pl. 

8. PRAWO SPRZECIWU 

8.1. Użytkownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8.2. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja Użytkownika. Po otrzymaniu sprzeciwu zawierającego powody dla których należy zaprzestać przetwarzania danych Użytkownika, Administrator przestanie przetwarzać dane w celach, co do których Użytkownik wyraził sprzeciw, albo zostaną one odpowiednio dopasowane do sprzeciwu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8.3. W przypadku chęci skorzystania z prawa sprzeciwu, prosimy o przesłanie wiadomości mailowej na adres kontakt@e-sukurs.pl.  

9. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 

W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie wątpliwość w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych. W Polsce wyżej wskazanym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Z kolei w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy/umów lub wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym tzn. że podanie danych osobowych w celach, o których mowa niniejszym zdaniu, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. 

11. AUTOMATYCZNA ZINDYWIDUALIZOWANA ANALIZA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator nie prowadzi profilowania tj. działań pozwalających na analizę danych osobowych i historii aktywności Użytkowników Serwisu i Platformy szkoleniowej oraz odbiorców Profili Administratora na Platformach społecznościowych m.in. z użyciem wprowadzonych narzędzi usprawniających działanie Serwisu i Platformy szkoleniowej. Profilowanie przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany w zakresie i na zasadach wprowadzonych przez dostawcę narzędzi lub Administratorów Platformy społecznościowej. 

12. NEWSLETTER 

12.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe subskrybentów newslettera: imię oraz adres e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak w przypadku chęci otrzymywania newslettera brak ich podania uniemożliwi subskrypcję newslettera i wysyłkę zawartych w nim treści.

12.2. Zasubskrybowanie newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W powyższym zakresie, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego i przekazywania informacji handlowych, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, jednak wymagane do wysyłki newslettera.

12.3. Administrator wskazuje, że odwołanie zgody przez Użytkownika jest możliwe w każdej chwili. Odwołanie zgody spowoduje zaprzestanie wysyłki newslettera przez Administratora i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.   

12.4. Administrator wykorzystuje dedykowany system mailingowy do przetwarzania danych osobowych oraz analizy aktywności i działań Użytkownika otrzymującego newsletter m.in. kliknięcia, wyświetlenia, czas powyższych czynności, moment anulowania subskrypcji etc. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest BITRIX24 LIMITED registered at Poseidonos 1, Ledra Business Center, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus

13. PLIKI COOKIES 

13.1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, tekstowo-numeratycznymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym (komputer, laptop, tablet, telefon) za pośrednictwem przeglądarki www. Dzięki nim możliwe jest odpowiednie wyświetlenie treści strony internetowej do potrzeb Użytkownika. Informacje mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych funkcji m.in. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników, sprawdzenia sesji przeglądarki, personalizacji interfejsu etc. 

13.2. Administrator wykorzystuje technologię Cookies w Serwisie i na Platformie Szkoleniowej przede wszystkim w celu: prawidłowego funkcjonowania i ich konfiguracji (stron internetowych), pomiaru kliknięć i wyświetleń, określenia profilu i dostosowania prowadzonej działalności do potrzeb Użytkownika (w tym zapamiętywania preferencji), zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i zarządzania Serwisem oraz Platformą szkoleniową, prowadzenia badań statystycznych i analitycznych a także tworzenia statystyk, przekierowania i łączenia z Platformami społecznościowymi i w innych celach technicznych, popularyzacji usług Współadministratorów. Administrator wykorzystuje pliki Cookies własne oraz zewnętrzne. 

13.3. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies sesyjne i trwałe. Pliki cookies sesyjne to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozostają do momentu zamknięcia przeglądarki tj. zakończenia jej sesji. Po zakończeniu sesji zostają one usunięte z pamięci urządzenia, na którym otwarta została sesja.  Pliki cookies trwałe to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia. Zamknięcie sesji nie powoduje w tym przypadku ich skasowania.  

13.4. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane przez reklamodawców do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika. 

13.5. Pliki Cookies mogą być w każdym momencie samodzielnie skonfigurowane przez Użytkownika poprzez zmianę ich ustawień. W każdej chwili Użytkownik ma także możliwość zaprzestania korzystania z Plików Cookies poprzez ich usunięcie lub zablokowanie w Serwisie. W tym celu Użytkownik musi zapoznać się z instrukcją lokalizacji pliku lub katalogu przechowującego Pliki Cookies oraz właściwe skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub inne ustawienia systemowe. 

13.6. Usunięcie lub blokada Plików Cookies przez Użytkownika może uniemożliwić dostęp lub w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe korzystanie z Serwisu i Platformy szkoleniowej. 

14. INFORMACJE SPECYFICZNE USŁUG I ŚWIADCZEŃ 

Administrator wykorzystuje w Serwisie narzędzia dostarczane przez podmiot Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA.m w celu wyświetlania lokalizacji Administratora i ułatwienia do niego dojazdu. W tym zakresie dane przeglądarki oraz IP Użytkownika przekazywane są na serwery do Stanów Zjednoczonych. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim. Ponadto Administrator w Serwisie oraz na Platformie wykorzystuje narzędzia dostarczane przez w/w podmiot i zabezpieczające Serwis przed programami generowanymi automatycznie lub botami tj. usługę reCAPTCHA. Poprzez usługę reCAPTCHA badane są zachowania Użytkownika pod kątem działań charakterystycznych dla robotów, pobierane są wtedy dane osobowe Użytkownika. Administrator wykorzystuje także usługę Google Analytics dostarczaną przez w/w podmiot w ramach której automatycznie, przez plik cookie gromadzone są informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika w celach statystycznych i analitycznych, przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Administrator aktywował anonimizację adresów IP, tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest przekazywany do serwera w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim. 

15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku z rozwojem Serwisu i Platformy szkoleniowej, wdrażaniem nowych rozwiązań i nowych technologii w zakresie usług i innych świadczeń Administratora, a także mając na uwadze potrzeby dostosowywania treści Polityki Prywatności do zmian w przepisach i aktualizacji standardów prywatności, Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. W związku z powyższym zalecane jest bieżące zapoznawanie się z treścią niniejszej Polityki.