Pytania Egzaminacyjne UDT - wózki specjalizowane

Pytania egzaminacyjne: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
49. Decyzja wydana przez UDT:
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
55. Instrukcja eksploatacji to:
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
61. Obsługującemu nie wolno:
62. Formami dozoru technicznego są:
63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
70. Instrukcja stanowiskowa:
71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok.:
75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:
82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:
83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:
85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:
86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:
90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:
92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:
93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:
94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:
96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:
97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:
98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku:
99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:
102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:
103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:
104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:
105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:
106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w:
107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:
108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:
109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:
110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:
113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:
114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna:
119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:
120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:
121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:
122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:
123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:
124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:
125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:
126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:
128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:
129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się
130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:
132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:
135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:
138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi
139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:
140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:
141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:
142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:
143. Akumulatory kwasowe można ładować:
144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:
146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:
147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:
149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:
150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:
151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:
152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:
153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:
154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:
156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka:
157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:
158. Po zakończeniu pracy operator powinien:
159. Sprawne dźwignie sterujące
160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:
161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:
162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:
163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien:
165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:
166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien
167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:
168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadać wózkiem podnośnikowym i hamując:
169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:
171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:
172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:
173. Ładunek należy transportować
174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator
175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator
176. Poruszanie się wózkiem w poprzez pochyłej rampy jest:
177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:
178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy
179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10˚C
182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30˚C
183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
184. W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:
186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:
187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być
189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:
190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie
191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:
192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić
193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy
194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka?
195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy
196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:
197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
198. W chwili wywracania się wózka należy
199. Wózek może stracić stateczność na skutek:
200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić
201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi
202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi
207. Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min.
208. Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od:
209. Przedstawiony rysunek oznacza
210. Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest
211. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje:
212. W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien
213. W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien:
214. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być:
215. Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być:
216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:
217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B
231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A
232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B
233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm
238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm
239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B
241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na hory regał lub regały można postawić ładunek
243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na który regał lub regały można postawić ładunek
229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na hory regał lub regały można postawić ładunek
245. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B
246. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A
247. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A