Pytania egzaminacyjne UDT: HDS

Pytania egzaminacyjne: żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne - HDS

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
49. Decyzja wydana przez UDT:
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
55. Instrukcja eksploatacji to:
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
61. Obsługującemu nie wolno:
62. Formami dozoru technicznego są:
63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
70. Instrukcja stanowiskowa:
71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok.:
75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
80. Do parametrów żurawia zaliczamy:
81. Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed:
82. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
83. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest:
85. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie:
86. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:
88. Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych:
89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane):
90. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
91. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest:
92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
93. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób:
94. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia:
95. Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
96. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go:
97. Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
98. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:
99. Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
100. W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:
101. Moment wywracający żurawia wzrasta:
102. W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:
103. Wysięg żurawia przeładunkowego:
104. Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego:
105. Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a:
106. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
107. Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:
108. Wysięgnik teleskopowy żurawia:
109. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:
110. Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego:
111. Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ:
112. Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku:
113. Przedstawiony rysunek pokazuje:
114. Przedstawiony rysunek określa wskazania dla:
115. Przedstawiony rysunek określa wskazania:
116. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
117. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
118. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
119. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
120. Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
121. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
122. Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
123. Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
124. Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podporą jest:
125. Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
126. Blokada transportowa podpór żurawi służy do:
127. Sterowanie bezpośrednie to:
128. Sterowanie pośrednie to:
129. Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
130. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
131. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to:
132. Graniczne parametry zużycia haka określa:
133. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:
134. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:
135. Stan techniczny haka określa się na podstawie:
136. W celu regeneracji haka możemy: 136. W celu regeneracji haka możemy:
137. Karta haka jest to:
138. Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to:
139. Podpora żurawia to:
140. Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed:
141. Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:
142. Kryteria zużycia lin to między innymi:
143 Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:
144. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu:
145. Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z:
146. Elementy budowy haka to:
147. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która:
148. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
149. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
150. Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest:
151: W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych:
152. O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy:
153. Prędkość wiatru, po przekroczeniu którejpraca żurawiem przenośnym jest zabroniona:
154. Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać:
155. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:
156. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
157. Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek:
158. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
159. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
160. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący:
161. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać:
162. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza:
163. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:
164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:
165. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:
166. O ile producent nie określa inaczejskuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić:
167. Do parametrów żurawia zaliczamy:
168. Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek:
169. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
170. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się:
171. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:
172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:
173. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg:
174. Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
175. Praca żurawia bez podpór:
176. Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest:
177. Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:
178. Dopuszczalna maksymalana prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem:
179. Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ:
180. Układanie podkładów pod podpory żurawia:
181. Podkładów pod podpory nie stosuje się:
182. Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może:
183. Podpory żurawia należy rozstawiać:
184. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu:
185. Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
186. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu:
187. Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej:
188. Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z:
189. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 kV do 15 kV:
190. Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV:
191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnejodległości od linii elektroenergetycznych:
192. Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:
193. Dopuszczalną odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się:
194. Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest:
195. Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest:
196. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:
197. Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się:
198. W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
199. Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia:
200. Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest:
201. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
202. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:
203. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12 m) podczas próby szczelności wynosi:
204. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi:
205. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:
206. Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek:
207. W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaką pokonuje ładunek:
208. Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna:
209. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
210. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t :
211. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4 t:
212. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
213. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
214. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m:
215. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m:
216. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
217. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
218. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
219. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
220. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m:
221. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m:
222. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg:
223. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg:
224. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
225. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
226. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m:
227. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m:
228. W oparciu o przedstawiony określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:
229. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
230. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
231. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 7,2 m:
232. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:
233 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg
234. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz poprawne parametry pracy żurawia
235. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz poprawne parametry pracy żurawia
236. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,25 m
237. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 17 m
238. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
239. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T
240. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T
241. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi
242. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
243. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T
244. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T
245. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
246. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg