Regulamin Sklepu Internetowego na Platformie
https://e-sukurs.pl/szkolenia/
obowiązujący od 25.08.2023

§ 1. SPRZEDAWCA I JEGO DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE

Sprzedawca – “SUKURS WRONKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wronkach przy ul. Leśnej 20, 64-510 Wronki wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507246, NIP 7872108232, REGON 302682595, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Dane kontaktowe Sprzedawcy (zarówno w sprawie zakupów i reklamacji jak i danych osobowych):
Adres pocztowy: ul. Leśna 20, 64-510 Wronki
Adres e-mail: kontakt@e-sukurs.pl
Telefon: +48 67 25 49 203 opłata za połączenie telefoniczne naliczana jest zgodnie z taryfą dostawcy usług osoby korzystającej z kontaktu)
Godziny pracy obsługi klienta: 08:00 – 16:00

Koszyk – funkcjonalność Sklepu niezbędna do złożenia Zamówienia, w której znajdują się wszelkie dodane przez Użytkownika Produkty i Usługi

Konto Użytkownika – konto stworzone przez Użytkownika w platformie internetowej Sklepu.

Kupujący – Konsument oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zamówienia i zakupu Produktów i Usług.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, dokonujący ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia i zakupu Produktów i Usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Płatność – wpłata kwoty Zamówienia na konto Sprzedawcy poprzez użycie jednej z dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznej.

Polityka Prywatności – wprowadzona przez Sprzedawcę polityka prywatności uwzględniająca pobieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę w ramach Platformy Szkoleniowej (w tym sklepu).

Usługa – usługa cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287, z późn. zm.), np. szkolenie online, w tym szkolenie zakończone zaświadczeniem/certyfikatem, dostarczana przez Sprzedawcę na podstawie umowy zawieranej na odległość.

Produkt – to treść w rozumieniu art. 2 pkt 5a z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287, z późn. zm.), tj. usługa zapewniająca dostęp i przetwarzanie danych cyfrowych, np. e-book, wzory dokumentów.

Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 344, tj., z późn.zm.), świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w szczególności wszelkie funkcjonalności np. Koszyk, Newsletter. Regulamin nie określa zasad i warunków zawierania umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter, które zostały uregulowane w Regulaminie Newslettera umieszczonego na stronie www.e-sukurs.pl/regulamin-newslettera

Regulamin – niniejszy regulamin.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Platforma szkoleniowahttps://e-sukurs.pl oraz wszelkie podstrony, funkcjonalności i usługi świadczone w ramach tej strony np. formularz kontaktowy, formularz do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, formularz zamówienia.

Sklep – sklep internetowy dostępny na podstronie Platformy szkoleniowej https://e-sukurs.pl/szkolenia/, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówienia.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, mogąca korzystać z praw Konsumenta, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika złożone w celu zawarcia ze Sprzedawcą Umowy i spełnienia świadczenia na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu zarówno bez zakładania Konta Użytkownika, jak i po założeniu Konta Użytkownika (np. przeglądać proponowane w Sklepie produkty i usługi), z zastrzeżeniem, że po dokonaniu zakupu Konto Użytkownika tworzone jest automatycznie. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje o braku możliwości dokonania zamówienia, odbycia szkolenia etc. bez założenia Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 344, tj., z późn.zm.).
 3. W wyjątkowych sytuacjach Konto Użytkownika może być także tworzone przez Sprzedawcę.
 4. Aby założyć Konto Użytkownika, Użytkownik wypełniając formularz rejestracji, zobowiązany jest do podania zweryfikowanego adresu e-mail oraz prawdziwych danych osobowych niezbędnych do wykonania świadczenia.
 5. W przypadku dokonania zamówienia przez Kupującego dla swoich pracowników (lub osób współpracujących z Kupującym na innej podstawie prawnej), Konto Użytkownika tworzone jest dla takiego podmiotu przez Sprzedawcę w formie tzw. „Grupy”. Następnie osoba reprezentująca podmiot trzeci po otrzymaniu od Sprzedawcy właściwych uprawnień (tzw. „Lider Grupy”), udziela dostępu wybranemu przez siebie pracownikowi – w ramach wykupionego limitu szkoleń. Aby pracownik (lub osoba współpracująca z Kupującym na innej podstawie prawnej) otrzymał dostęp do szkolenia, Lider Grupy zobowiązany jest do wypełnienia formularza z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail pracownika. Pracownik otrzymuje dane dostępowe do szkolenia na wskazany w formularzu adres e-mail. Hasło dostępowe dla pracownika generowane jest automatycznie przez system albo Lider Grupy ustawia je ręcznie.
 6. Wszelkie dane podane w formularzu przed przystąpieniem do szkolenia będą wskazane na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia. Zgromadzone dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z Polityką prywatności, z która można zapoznać się tutaj: https://e-sukurs.pl/polityka-prywatnosci/ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych przekazanych i wprowadzonych w formularzu przez Użytkownika.
 7. W przypadku problemów z założeniem Konta Użytkownika prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (dane wskazane w §1). W wyjątkowych sytuacjach np. braku możliwości założenia konta przez Użytkownika, na jego prośbę i po spełnieniu kroków wskazanych przez Sprzedawcę, Konto Użytkownika może zostać założone przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy założenia Konta Użytkownika w przypadku, gdy nie zostaną udowodnione okoliczności uniemożliwiające założenie Konta.
 8. Użytkownik w każdym czasie może zmienić hasło do Konta Użytkownika oraz podane dane po kliknięciu w ikonkę „Moje dane”, wypełnieniu odpowiedniego formularza zmiany hasła lub danych i kliknięciu ikony „Aktualizuj”.
 9. Konto Użytkownika umożliwia szybsze dokonywanie zakupów i korzystanie z zakupionych Usług m.in. poprzez :
  a) Automatyczne wypełnianie danych przy składaniu Zamówienia;
  b) Prywatną bazę zakupionych szkoleń plików do pobrania;
 10. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest na indywidualną prośbę Użytkownika. W tym celu, należy wysłać wiadomość mailową na adres kontakt@e-sukurs.pl z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika. Email musi być wysłany ze skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania Konta Użytkownika. W temacie maila należy wpisać “Usuwam konto”. Niezależnie od tego Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę po 30 dniach od dnia wykonania ostatniego szkolenia. O usunięciu konta Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
  UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych usług znajdujących się na koncie Użytkownika.

§ 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I POLITYKA OPINII

 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, negatywnie wpływającej na funkcjonowanie Sklepu, w szczególności korzystanie ze Sklepu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu poprzez dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, które naruszałyby prawo, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
 2. Informacje o Produkcie i Usłudze w Sklepie, w szczególności opis i cena są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Składanie Zamówień w Sklepie przez Użytkownika możliwe jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu z przyczyn technicznych.
 4. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów, może korzystać z Usług i Produktów pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika wymagań technicznych określonych szczegółowo w § 12 poniżej. W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań technicznych, Sprzedawca nie jest w stanie zapewnić poprawnego funkcjonowania Produktu lub skorzystania z Usługi. Format sprzedawanych Usług i Produktów oraz ewentualne niezbędne oprogramowanie do skorzystania z nich znajdują się w opisach.
 5. Sklep nie umożliwia dostępu do opinii o Usługach i Produktach.
 6. Do przeglądania asortymentu Sklepu i złożenia Zamówienia niezbędne jest nieodpłatne skorzystanie z Usługi elektronicznej Koszyka. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą skorzystania z danej funkcjonalności przez Użytkownika i rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z chwilą opuszczenia Sklepu lub usunięcia asortymentu z Koszyka.

§ 4. WARUNKI UMOWY, CENA, DOSTĘP DO SZKOLENIA, CERTYFIKATY

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Usługi i Produkty zgodnie z Umową i wolne od wad.
 2. W każdym przypadku obniżenia ceny Usługi lub Produktu, obok aktualnej ceny jest podana najniższa cena dla tego Produktu lub Usługi obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa lub Produkt jest w sprzedaży mniej niż 30 dni, to obok aktualnej niższej ceny zamieszczana jest najniższa cena jaka obowiązywała od dnia zamieszczenia Usługi lub Produktu w Sklepie.
 3. W przypadku zakupu Usługi szkolenia cena obejmuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz uczestnictwo w szkoleniu, w tym interaktywne quizy, egzamin, zaświadczenie/certyfikat.
 4. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w Koszyku, w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika. Ceny Usług i Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają wszelkie podatki w tym także VAT).
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Usług i Produktów oraz wycofania poszczególnych z nich z oferty bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji, tj. zamówień, które zostały opłacone przez Użytkownika.
 6. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania i odwoływania w Sklepie akcji promocyjnych na określone (wybrane przez Sprzedawcę) Produkty lub Usługi. Akcje promocyjne polegają w szczególności na:
  ● Udzieleniu rabatu procentowego na Usługę lub Produkt lub na ich określoną liczbę;
  ● Udzieleniu rabatu kwotowego na Usługę lub Produkt lub na ich określoną liczbę;
  ● Umożliwieniu Użytkownikowi użycia kodu rabatowego, którego treść należy umieścić w przeznaczonym do tego miejscu – „Kod kuponu”
  Rabat zostanie naliczony od wartości brutto Usługi lub Produktu.
 7. Skorzystanie z akcji promocyjnej może wiązać się z koniecznością założenia Konta Użytkownika lub zapisania się do Newslettera.
 8. Akcje promocyjne przeprowadzane są na czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a rabaty czy obniżki nie sumują się.
 9. Użytkownik może skorzystać z Usługi lub otrzymuje Produkt po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności przez Sprzedawcę
 10. Dostępne metody płatności są wskazane na stronie internetowej Sprzedawcy. Do obsługi płatności, Sprzedawca może korzystać z zewnętrznych dostawców usług zdefiniowanych jako System Płatności w niniejszym Regulaminie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży nowego wydania Produktu. Sprzedawca może poinformować Kupującego, który zakupił Produkt o nowym wydaniu wysyłając odpowiednią informacje na podany wcześniej adres e-mail.
 12. Dostęp do Usługi tj. odbycia szkolenia i przystąpienia do egzaminu przyznawany jest Kupującemu na okres 14 dni, chyba że w zawartej umowie o świadczenie Usługi lub w opisie obok danej Usługi zastrzeżono inny termin, po zaksięgowaniu płatności przez Kupującego.
 13. Zaświadczenia/certyfikaty wydawane są jedynie po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnych i autentycznych danych uczestnika szkolenia, które są niezbędne do zakończenia szkolenia oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu (jeżeli jest wymagany i wskazany w opisie Usługi). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu w przypadku niespełnienia w/w wymogów bez obowiązku zwrotu kosztów zakupu Usługi.
 14. Zaświadczenie/certyfikat zostaje przesłany w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail oraz nadany w formie papierowej na adres pocztowy w terminie 7 dni roboczych od dnia ukończenia szkolenia. W przypadku, gdy szkolenie zostało ukończone przez osobę, która uzyskała dostęp do szkolenia przez Lidera Grupy, zaświadczenie/certyfikat zostaje przesłany w formie elektronicznej na adres mailowy Lidera Grupy, zaś w formie papierowej zaświadczenie/certyfikat zostanie nadane na adres pocztowy podmiotu, w którym zatrudniona jest ta osoba, wskazany w profilu Grupy.
 15. Przez okres ważności zaświadczenia/certyfikatu i prowadzenia działalności przez Sprzedawcę Kupujący ma prawo uzyskania duplikatu zaświadczenia/certyfikatu. W celu zamówienia duplikatu należy zgłosić powyższe Sprzedawcy w wiadomości mailowej na adres kontakt@e-sukurs.pl lub adres pocztowy: ul. Leśna 20, 64-510 Wronki, podając opis żądania, imię, nazwisko i rodzaj kursu. Wydanie duplikatu jest osobną usługą i jest odpłatne. Kupujący otrzymuje 1 sztukę duplikatu zaświadczenia/certyfikatu po uprzednim zaksięgowaniu kwoty 20 zł brutto na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia następuje drogą elektroniczną w Sklepie poprzez dokonanie czynności opisanych w §5 Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonując wyboru odpowiednich Usług i Produktów w Sklepie, klika ikonę „Dodaj do Koszyka”, który znajduje się przy każdej Usłudze lub Produkcie.
 3. W celu zobaczenia wybranych przez siebie Usług lub Produktów, należy kliknąć „Zobacz Koszyk”. Koszyk zawiera:
  ● prezentację wybranych przez Użytkownika Usług i Produktów wraz z ich ceną i ilością
  ● podsumowanie Koszyka – łączna kwota zakupów
  ● pole „Kod kuponu” do wpisania kodu rabatowego
  ● przygotowaną przez Sprzedawcę propozycje innych Usług i Produktów do kupienia – Usługi i Produkty te nie wchodzą w skład Koszyka i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. W celu wykorzystania kodu rabatowego, powinien wpisać go w wyznaczonym polu „Kod kuponu”, a następnie kliknąć ikonę „Wykorzystaj kupon”. Wpisanie kodu i niekliknięcie ikony „Wykorzystaj kupon” skutkować będzie niezastosowaniem kodu rabatowego. Sprzedawca zastrzega, że kody rabatowe mogą obejmować tylko wybrane przez Sprzedawcę Usługi i Produkty.
 5. W celu sfinalizowania Zamówienia należy kliknąć jedną z podanych na stronie ikonę: „Przejdź do płatności”
 6. Klikając ikonę „Przejdź do płatności”, w celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (dane te mogą się różnić w zależności od tego, czy Użytkownik jest osobą fizyczną czy dokonuje zakupu jako podmiot prawny). Obowiązkowe dane oznaczone są gwiazdką (obowiązkowe): Imię i Nazwisko, adres (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto), nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane opcjonalnie.
 7. Użytkownik może jeszcze dodać kod rabatowy klikając w ikonę „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”. W okienku należy wpisać posiadany kod rabatowy i kliknąć „Wykorzystaj kupon”. Wpisanie kodu i niekliknięcie ikony „Wykorzystaj kupon” skutkować będzie niezastosowaniem kodu rabatowego.
 8. W procesie składania Zamówienia Użytkownik wybiera metodę Płatności, a także zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptuje je, odznaczając właściwą ikonę „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin*”; Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę zaznaczając właściwą ikonę, że rezygnuje z prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zamówienia treści cyfrowej.
 9. Użytkownik potwierdza stan Koszyka, prawidłowość danych w formularzu zamówienia, złożonych oświadczeń i wyraża zgodę na złożenie Zamówienia przez kliknięcie „Kupuję i Płacę”, przez co ma świadomość, że zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia Sprzedawcy ceny wskazanej w Zamówieniu.
 10. Potwierdzenie dokonania zapłaty za Zamówienie i potwierdzenia zakupu przesyłane jest e-mailem, na adres mailowy wskazany w Zamówieniu.
 11. W przypadku pominięcia niezbędnych danych w formularzu zamówienia bądź innych nieprawidłowości (np. braki) w w/w formularzu Sklep otworzy komunikat z listą nieprawidłowości oraz automatycznie wskaże pola z nieprawidłowościami. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwi przejście do Płatności.
 12. Po dokonaniu Płatności, na adres mailowy podany w Zamówieniu, Użytkownik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem treści złożonego Zamówienia, fakturą VAT oraz pouczeniem dla Konsumenta o
  12.1. utracie prawa odstąpienia od Umowy, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy (w przypadku zakupu Produktu).
  12.2. utracie prawa odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę (w przypadku zakupu Usługi)

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w §5 ust. 10 powyżej, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu lub umowa dostarczenia Usługi na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w języku polskim.
 2. Realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 72 godzin) po zaksięgowaniu opłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem że w przypadku treści cyfrowych Konsument zażądał dostawy Produktu (treści cyfrowych) oraz Usługi natychmiast po dokonaniu płatności i ma świadomość o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą dostarczenia Treści cyfrowych. Ponadto bieg terminu realizacji uzależniony jest od otrzymania przez Sprzedawcę Płatności lub jej potwierdzenia przez podmiot obsługujący System płatności.
 3. Produkt w formie linku zostanie dostarczony Kupującemu na adres mailowy (podany w Zamówieniu). Aby skorzystać z Produktu należy kliknąć w link i pobrać Produkt.
 4. Dostawa Usługi zostanie zrealizowana niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 72 godzin) i dostarczona Kupującemu na Konto Użytkownika. Dostęp do Usługi zostanie umieszczony w zakładce „Moje szkolenia”. Kupujący może skorzystać z Usługi klikając na odpowiednią Usługę i realizując szkolenie, test i egzamin.
 5. Sprzedawca może prowadzić tzw. przedsprzedaż określonych Usług lub Produktów, przy czym nie będzie miało zastosowanie terminu dostawy określone powyżej. Sprzedawca wskaże w opisie Usługi lub Produktu przybliżoną datę dostawy.
 6. Jeżeli dostawa Usługi lub Produktu jest niemożliwa w czasie wskazanym powyżej (w tym z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy), Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i wskaże nowy termin dostawy. Kupujący w takim przypadku ma prawo nie zaakceptować wskazanego nowego terminu dostawy i odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, jeżeli formularz Zamówienia został wypełniony niepoprawnie lub z podaniem nieprawidłowych danych lub w przypadku braku zapłaty.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Usługi lub Produktu, które spowodowane jest niepoprawnym uzupełnieniem danych podczas składania Zamówienia.

§ 7. PŁATNOŚCI i FAKTURY

 1. Użytkownik może zapłacić za szkolenie uiszczając cenę przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy nr 89 8961 0002 0000 0004 2390 0001 lub dokonując płatności przez system płatności elektronicznych WP PAY obsługiwany przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Dokonując płatności należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności.
 2. Jeżeli w ciągu 72 godzin od złożenia Zamówienia Sprzedawca nie otrzyma zapłaty, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Realizacja płatności następuje poprzez podmioty zewnętrzne, za których działanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

§ 8. LICENCJA NA PRODUKTY, USŁUGI I ZABEZPIECZENIA

 1. Produkty dostępne w Sklepie oraz wszelkie teksty, multimedia, grafiki etc. (w tym włączone do materiałów przekazanych podczas dostarczania Usługi, dalej: „materiały Usługi”) są utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub podmiotu od którego Sprzedawca uzyskał zezwolenie na ich wykorzystanie i są objęte ochroną przewidzianą w ww. ustawie.
 2. Kupując Usługę lub Produkt, o którym mowa w ust.1 Kupujący otrzymuje dostęp do szkolenia oraz prawo do czasowego korzystania z niego, czyli licencję niewyłączną, nieprzenaszalną i bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu, nieograniczoną terytorialnie uprawniającą Kupującego do wykorzystania na tzw. polach eksploatacji:
  a) W przypadku wykupienia Usługi w celu odbycia szkolenia osobiście – skorzystania z utworów na własny, prywatny użytek zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  b) w przypadku wykupienia Usługi do celu przeszkolenia pracowników (lub osób współpracujących z Kupującym na innej podstawie prawnej) – skorzystania z utworów przez zarejestrowanych na Platformie pracowników (lub osób współpracujących z Kupującym na innej podstawie prawnej).
  c) Skorzystanie z utworów włączonych do materiałów Usługi może odbywać się poprzez
  – odtwarzanie na dowolnych urządzeniach (spełniających wymogi techniczne, umożliwiające odtworzenie pliku). Niedozwolone jest przenoszenie utworów między urządzeniami oraz dalsze udostępnianie go osobom trzecim. W szczególności Kupujący nie może odsprzedać Produktu, przekazać do korzystania osobie trzeciej ani upublicznić.
  – zapis utworów techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub wydruku wyłącznie na własne potrzeby
  – modyfikacji utworów na własne potrzeby w zakresie ukończenia szkolenia/quizu/egzaminu
  d) korzystania z Produktu tylko i wyłącznie na własny użytek, tj. można odtwarzać Produkt na dowolnych urządzeniach (spełniających wymogi techniczne, umożliwiające odtworzenie pliku) i przenosić Produkt między tymi urządzeniami, jednak nie może to oznaczać dalszego udostępniania osobom trzecim. W szczególności Kupujący nie może wykorzystać Produktu ani jego części do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ani w celach zarobkowych – nie może go odsprzedać, przekazać do korzystania osobie trzeciej ani upublicznić.
  e) udostępniania Produktu wyłącznie osobom bliskim wymienionym w art. 23 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  f) w zakresie zapisu Produktu – zapis techniką cyfrową – utrwalenia poprzez cyfrowe przetwarzanie na urządzeniu Kupującego, np. na własnym dysku twardym lub w programach zewnętrznych – np. Dropbox, itp
  g) wydruku Produktu na potrzeby własne korzystania z materiałów będących Produktem.
 3. Licencja na Produkt jest bezterminowa, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. Licencja na korzystanie z materiałów włączonych do Usługi zostaje przyznana na okres wskazany w opisie Usługi.
 4. Wynagrodzenie z tytułu przyznania licencji zostało wliczone do ceny Produktu.
 5. W ramach udzielonej licencji Kupujący:
  a) nie jest uprawniony do kopiowania, nagrywania, zgrywania w całości i w części Produktu lub materiału Usługi
  b) nie jest uprawniony do rozpowszechniania i udostępniania (tj. przekazywania osobom innym niż wskazane wyżej) Produktów lub materiału Usługi, ich kopi lub utworów stworzonych na bazie szkolenia lub Produktu (niezależnie czy i jakie zmiany do niego wprowadzi w zakresie przewidzianym przez ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych) ani też dostępu do Konta Użytkownika, do którego zostało wykupione szkolenie.
  c) nie może usuwać oznaczeń Sprzedawcy lub autora ani też technicznych zabezpieczeń zakupionego Produktu lub materiałów Usługi
 6. Produkt może być zabezpieczony znakiem wodnym (watermark) przed nielegalnym kopiowaniem i zawierać informacje o Kupującym.
 7. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty i materiały Usługi nie zostały ujawnione osobom trzecim (innym niż podanym do wiadomości Sprzedawcy w zakresie odbycia szkolenia przez pracowników).
 8. Sprzedawca informuje niniejszym, że naruszenie w/w postanowień stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 9. ZGODNOŚĆ TOWARU I USŁUGI Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca dostarcza Usługę i Produkt zgodnie z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
  a ponadto Usługa lub Produkt:
  3) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Usługę lub Produkt tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  4) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Usługi lub Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Usługi lub Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  5) jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  6) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi lub Produktu z wmową w zakresie, o którym mowa w §9 ust.1 Regulaminu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha usługi lub towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §9 ust.1 Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili określonej w §6 pkt 3 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Usługi lub Produktu, Konsument wzywa go mailowo do ich dostarczenia., kierując wezwanie na adres kontakt@e-sukurs.pl
 4. Kupujący zobowiązuje się do współpracy ze Sprzedawcą, aby ustalić czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z oprogramowania, cech sprzętu i połączenia sieciowego podczas uzyskiwania dostępu do Usługi lub Produktu.

§10. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Usługi lub Produktu wolnego od wad, zgodnie z Umową. Oznacza to obowiązek dostawy Usługi lub Produktu, w szczególności w przypadku treści cyfrowych – w określonym formacie wolnego od wad fizycznych i prawnych. Wadą nie jest sytuacja, w której Kupujący nie może korzystać z Usługi lub Produktu ze względu na brak odpowiedniego oprogramowania, jeżeli niezbędne oprogramowanie było wskazane w opisie Usługi lub Produktu.
 2. Zgłoszenia niezgodności usługi lub towaru z umową (reklamacje) mogą być składane w odniesieniu do Usługi, Produktu lub procesu dokonania i realizacji Zamówienia. Reklamacje należy zgłosić na adres poczty elektronicznej kontakt@e-sukurs.pl lub adres pocztowy: ul. Leśna 20, 64-510 Wronki Reklamacja powinna wskazywać co najmniej: dane Kupującego pozwalające na skontaktowanie się z nim, numer Zamówienia, nazwę Usługi lub Produktu, których dotyczy problem oraz opis i żądania samego problemu (wady), informacji dotyczących urządzenia i oprogramowania, z którego Kupujący korzysta.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku przekazania niepełnych informacji termin ten biegnie od dnia, w którym otrzymamy pełne informacje niezbędne do przeanalizowania zgłoszenia. Jeżeli rozpoznanie reklamacji w terminie 14 dni nie będzie możliwe Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej powiadomi o tym Kupującego wskazując przyczynę i przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
 4. Jeżeli Usługa lub Produkt jest niezgodny z Umową:
  4.1. Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany albo w przypadku usług lub treści cyfrowych –d oprowadzenia go do zgodności z Umową.
  4.2. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy w następujących przypadkach:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia albo nie doprowadził Usługi lub Produktu do zgodności z umową albo doprowadzenie usługi lub treści cyfrowych do zgodności z Umową okazałoby się niemożliwe
  b) Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Usługi lub Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
  c) Brak zgodności Usługi lub Produktu z umową występuje nadal, pomimo próby Sprzedawcy do prowadzenia ich do stanu zgodnego z umową
  d) Niezgodność Usługi lub Produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnione jest roszczenie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy bez wykorzystania możliwości określonych w ust. 4.1. powyżej.
  Zasady te nie naruszają praw Konsumentów ani osób, do których stosuje się przepisy praw konsumentów, jeżeli wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku, gdy proces reklamacyjny nie przyniesie zadowalających efektów, Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości dochodzenia roszczeń, bliżej opisanych w §16 Regulaminu.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 1 do Regulaminu, jednak zachowanie takiej formy nie jest obowiązkowe. Oświadczenie może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres kontakt@e-sukurs.pl lub w formie tradycyjnej przesyłając odstąpienie na adres pocztowy: ul. Leśna 20, 64-510 Wronki.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
  3.1. o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został wcześniej poinformowany, że po dostarczeniu e-booka przez Sprzedawcę, Kupujący utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca otrzymał tego potwierdzenie. Powyższe zostaje spełnione poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w którym Kupujący rezygnuje z prawa odstąpienia od Umowy przy zakupie treści cyfrowych. Prawo do odstąpienia wygasa z chwilą otrzymania e-maila z linkiem do pobrania treści cyfrowych.
  3.2. o świadczenie Usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanych przez niego płatności w związku z zawartą umową, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej Zwrot płatności zostaje dokonany w taki sam sposób, w jakim była dokonana płatność (np. przelew bankowy).
 5. W przypadku Usługi, której wykonanie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione w ramach Usługi do chwili odstąpienia od umowy.

§ 12. WYMOGI TECHNICZNE DOKONANIA ZAKUPU I KORZYSTANIA Z USŁUGI I PRODUKTU

 1. Użytkownik kupując w Sklepie może dokonać zakupu i korzystać z Produktu po spełnieniu podanych w ust 2 wymagań technicznych.
 2. Dla prawidłowego dokonywania zakupów potrzebne jest:
  ● urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu)
  ● aktywne konto poczty elektronicznej
  ● zaktualizowany do najnowszej wersji system teleinformatyczny i przeglądarka internetowa Użytkownika.
 3. Dla prawidłowego odczytania e-booka, odbycia szkolenia, wykonania egzaminu i uzyskania zaświadczenia/certyfikatu (o ile jest on przewidziany w ofercie) potrzebne jest:
  ● urządzenie z dostępem do Internetu (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu)
  ● aktywne konto poczty elektronicznej
  ● zaktualizowany do najnowszej wersji system teleinformatyczny i przeglądarka internetowa Użytkownika .
  ● zaktualizowany program umożliwiający odczytanie plików w formacie pdf
 4. Użytkownik we własnym zakresie ponosi opłaty związane z dostarczeniem odpowiedniego urządzenia multimedialnego, dostępu do Internetu lub transmisji danych oraz innych usług wymienionych w niniejszym paragrafie.

§ 13. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy niniejsze usługi elektroniczne:
  a) Umożliwienie Użytkownikowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną oraz prowadzeniem związanymi z tym funkcjonalnościami np. Koszykiem
  b) W przypadku zgody Użytkownika – usługę w postaci wysyłki newslettera
  c) Usługę polegającą na umożliwieniu założenia konta Użytkownika, utrzymywania tego konta i dostępu do Konta w ramach logowania.
 2. Korzystanie z udostępnionych Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, a Użytkownik może z nich w każdej chwili zrezygnować, z zastrzeżeniem że Usługi elektroniczne są niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu.
 3. Z chwilą rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Sprzedawca może wypowiedzieć tę umowę i usunąć konto Użytkownika lub zablokować mu możliwość składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, o ile Użytkownik jest Konsumentem.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć tę umowę i usunąć konto Użytkownika lub zablokować mu możliwość składania Zamówień w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym – z ważnych powodów, tj. w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika:
  a) W przypadku gdy Użytkownik korzysta ze Sklepu lub Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu,
  b) W przypadku gdy Użytkownik kopiuje lub niezgodnie z Regulaminem korzysta z Usług lub Produktów,
  c) W przypadku gdy Użytkownik udostępnia osobie trzeciej (nie będącej osobą najbliższą) dane do Konta
  d) W przypadku gdy Użytkownik podał niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, niepoprawne, fikcyjne lub wprowadzające w błąd dane (np. adres e-mail) lub dane osób trzecich
  e) W przypadku gdy Użytkownik narusza lub próbuje naruszać zabezpieczenia usług lub treści cyfrowych sprzedawanych jako Usługa lub Produkt.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia lub w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów.

§14. DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES

 1. W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie danych osobowych pozyskiwanych przez Sprzedawcę oraz plików cookies wykorzystywanych w ramach Sklepu, należy zapoznać się z Polityką Prywatności.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane w ramach działania Sklepu oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych następują w oparciu o polskie prawo i w języku polskim.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem następuje przed sądem właściwym zgodnie z postanowieniami kodeksem postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem następuje przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Usługi lub Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 9. Nieważność lub niemożnoścć wykonania jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności obowiązujących w Sklepie. O każdorazowej zmianie Użytkownik posiadający Konto Użytkownika zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 14 dni przed dokonaną zmianą. Zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przyczyn:
  10.1. zmiana przepisów prawa które wpływają na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub nakładają na Sprzedawcę wprowadzenie modyfikacji w Regulaminie
  10.2. wydanie nowych lub zmiana dotychczasowych wyroków, decyzji, wytycznych, lub interpretacji przepisów prawa przez sądy urzędy i inne organy, które wpływają na treść Regulaminu lub nakładają na Sprzedawcę wprowadzenie modyfikacji w Regulaminie
  10.3. zmiana sposobu świadczenia usług lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu lub Platformy szkoleniowej, które wpływają na treść Regulaminu i taka modyfikacja jest niezbędna
  10.4. zmiana systemów informatycznych, które mają wpływ na działalność Sklepu i treść Regulaminu i taka modyfikacja jest niezbędna
  10.5. Regulamin wymaga uzupełnienia lub modyfikacji ze względu na wprowadzenie jego transparentności  

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy